Kiralama Sözleşmesi

1- Taraflar ve Konu

İşbu Genel Kiralama Şartları ile, merkezi “Başakşehir Mahallesi, Ilgaz Sokak, Vadi Park Dükkanları No:8/BB Başakşehir/İSTANBUL” adresinde bulunan My Rental Dress Tekstil İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından sağlanan kiralama hizmeti ile ilgili tabi olunan şart ve hükümler düzenlenmiştir. Bundan sonra kiralanan eşya “ÜRÜN”, Ürünü Kiraya Veren My Rental Dress Tekstil İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi “KİRAYA VEREN” ve ürünü kullanmak üzere kiralayan “KİRACI” olarak anılacaktır.

2- Sözleşme Bedeli ve Süresi

2.1.- Sözleşme toplam bedeli oluşturulan siparişin bedelidir. Bahse konu tutarın %75’i işbu sözleşme konusu ürüne ait kiralama bedeli ve %25’i ise randevu ve elbise tarihinin ayırtılması vb. hizmetleri kapsayan hizmet bedelidir. KİRACI sözleşme bedelini, en geç teslim tarihine dek ödemekle yükümlüdür. KİRACI tarafından sözleşme bedelinin tamamı ödenmediği takdirde KİRAYA VEREN, ÜRÜN’ü teslim etmekten imtina edebilir. KİRACI’nın işbu sözleşmeye konu ürünü, işbu sözleşme madde 6 da dahil olmak üzere herhangi bir sebeple kullanamaması kendisine, randevu ve elbisenin tarihinin ayırtılması hizmetleri için aldığı hizmet bedelini (Sözleşme toplam bedelinin %25’i) ödemekten kaçınma hakkı vermez.

2.2- Kiralama süresi, ÜRÜN teslim tarihinden itibaren (4) gündür. KİRACI, KİRAYA VEREN’in geç iadeye yönelik açık rızası olmadığı takdirde, ÜRÜN’ü teslim tarihinden itibaren 4. gün mesai bitimine dek iade etmek zorundadır.

3- KİRAYA VEREN’in Yükümlülükleri

3.1- KİRAYA VEREN, teslim tarihinde ÜRÜN’ün KİRACI’ya hasarsız ve temiz olarak teslim edileceğini kabul ve taahhüt eder. Ancak KİRAYA VEREN, teslim tarihinde ÜRÜN’ü inceleyerek teslim alan KİRACI tarafından teslim anında bildirilmeyen ve ÜRÜN Teslim Formu’nda yer almayan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

3.2- KİRAYA VEREN, ÜRÜN iade tarihinde, KİRACI tarafından iade edilen ÜRÜN’ü kontrol etmek, ÜRÜN’ün kiralanan ÜRÜN olup olmadığını tespit etmek ve ÜRÜN üzerinde hasar incelemesi yapmakla yükümlüdür. KİRAYA VEREN, bu hususları iade formunda belirtecektir.

4– KİRACI’nın Yükümlülükleri

4.1- KİRACI, ÜRÜN teslim tarihinde ÜRÜN’ü bilinçli şekilde incelemek, varsa hasar veya eksiklikleri bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen KİRACI, teslim formunda yer almayan ancak iade tarihinde var olan hasarlardan bizzat sorumludur.

4.2- KİRACI, ÜRÜN’ü her türlü özeni göstererek en iyi şekilde kullanacağını ve iade tarihine dek korunması için gerekli tedbirleri alacağını, iade tarihinde ÜRÜN’ü iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI kira süresince ÜRÜN’e verdiği hasar ve zararlar ile teslim tarihinde bildirmediği hasarlardan sorumludur.

5- ÜRÜN’nün Teslimi ve İadesi

5.1- Taraflar, işbu sözleşme ile kiralanan ÜRÜN’ün KİRACI’ya sözleşmenin sonunda belirtilen tarihlerde teslim ve iade edileceği hususunda anlaşmışlardır. KİRAYA VEREN’in açık rızasının bulunduğu haller dışında, bu tarihlerde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

5.2- KİRACI, ürünün teslimi esnasında, ÜRÜN Teslim Formu’nu imzalamak zorundadır. Aksi takdirde KİRA Y A VEREN, ÜRÜN’ün tesliminden kaçınabilir. KİRACI’nın, sözleşmenin 4.1. maddesindeki inceleme ve tespit ettiği hasarları bildirme yükümlülüğü doğrultusunda, teslim formunda yer almayan hasarlardan bizzat sorumlu olacaktır.

5.3- KİRACI, ürünün iadesi esnasında KİRAYA VEREN tarafından düzenlenecek ÜRÜN İade Formu’nu imzalamakla yükümlüdür. Aksi takdirde ÜRÜN’ün KİRAYA VEREN’e iade edilmediği kabul edilecektir.

KİRACI ayrıca, KİRAYA VEREN tarafından ÜRÜN İade Formu’na yazılan ancak ÜRÜN Teslim Formu’nda yer almayan hasarları karşılayacağını beyan kabul ve taahhüt eder.

5.4- KİRACI’nın talebi ve KİRAYA VEREN’in yazılı onayı ile, ÜRÜN’ün teslimi, bedeli KİRACI’ya ait olmak üzere, kargo ile de yapılabilecektir. Bu hallerde, KİRAYA VEREN, ÜRÜN teslim tarihinden en geç 1 gün önce, ÜRÜN’ü kargoya vermekle yükümlüdür. ÜRÜN’ün KİRACI’ya zamanında ulaşmamasından veya kargo taşımacılığı esnasında ÜRÜN’e gelebilecek zararlardan KİRACI bizzat sorumludur.

5.5- KİRACI, KİRAYA VEREN’in yazılı onayı ile bedeli KİRACI’ya ait olmak üzere, ÜRÜN’ü kargo yoluyla da iade edebilecektir. Bu halde, iade tarihi olarak kargoya veriliş tarihi esas alınacaktır. KİRACI, kargo taşımacılığı esnasında ÜRÜN’e gelebilecek zararlardan bizzat sorumludur.

5.6- KİRACI tarafından iade edilen ÜRÜN’ün, işbu kira sözleşmesi ile kiralanan ÜRÜN’den farklı olduğunun KİRAYA VEREN tarafından tespit edilmesi halinde, KİRACI, ürün satış bedelinin tamamını KİRAYA VEREN’e ödemekle yükümlü olacaktır.

5.7- ÜRÜN’ün iadesi anında, KİRAYA VEREN tarafından ÜRÜN’ün hasar kontrolü yapılacak ve ÜRÜN İade Formu düzenlenecektir. ÜRÜN Teslim Formu’nda yer almayan ancak ÜRÜN İade Formu’nda yer alan hasarların iade anında tespiti halinde; KİRACI, tespit edilen hasarların bu hasarların giderilmesi için gerekli olan ve tutarı KİRAYA VEREN tarafından belirlenecek tamirat/tadilat masraflarını, maksimum ÜRÜN satış bedeliyle sınırlı olmak üzere, karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.8-KİRAYA VEREN’in geç iadeye yönelik açık rızasının bulunduğu haller hariç olmak üzere, ÜRÜN’ün iade tarihinde teslim edilmemesi halinde; KİRACI, ÜRÜN satış bedelinin %20’si kadar tutarında günlük cezai şart bedelini, maksimum ÜRÜN satış bedeli ile sınırlı olmak üzere, KİRAYA VEREN’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.9- ÜRÜN’ün KİRACI tarafından iade tarihinden 5 günden fazla gecikme ile teslim edilmesi veya hiç teslim edilmemesi halinde; KİRAYA VEREN, KİRACI aleyhine suç duyurusunda bulunma ve tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır.

6- Sözleşmenin Feshi

6.1- İşbu sözleşme, KİRAYA VEREN tarafından herhangi bir neden göstermeksizin, sözleşmenin imza tarihinden teslim tarihine dek her zaman feshedilebilir. KİRAYA VEREN sözleşmeyi feshetmesi halinde, durumu KİRACI’ya bildirmek ve tarafına ödenen kaparoyu iade etmekle yükümlüdür. KİRACI bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.2- KİRACI, KİRAYA VEREN’in açık rızası olan haller dışında, ÜRÜN’ü teslim alıncaya dek sözleşmeyi feshetmesi halinde, Sözleşmede yazılı kiralama bedelinin %25’ini cezai şart olarak ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

7- Devir Yasağı

KİRACI, KİRAYA VEREN’in yazılı izni olmaksızın, işbu ÜRÜN KİRALAMA SÖZLEŞMESİ’nden kaynaklanan haklarını kısmen ya da tamamen üçüncü kişi ve/veya kişilere devredemez.

8- Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili mahkeme olarak kabul edilmiştir.

İşbu sözleşme yukarıda yazılı tarihte taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve 1(bir) nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşmenin aslı KİRAYA VEREN’de kalacağı, KİRACI’nın talep etmesi halinde tarafına sözleşmenin suretinin verileceği kararlaştırılmıştır.